Lejeaftale for bådopbevaring i indendørs aflåst hal for vinterperioden 1. oktober til 30. april

Alle både der opbevares i vores haller er tilknyttet en lejeaftale, som bådejer og Dansk Marineudstyr Aps underskriver. Lejeaftalens indhold er gengivet nedenfor, ligesom du har mulighed for at skrive den ud. Kontakt os endelig, såfremt du ønsker at indgå en lejeaftale. Lejeaftale kan downloades her: Lejeaftale.

 

Oplysninger om båden

Anslået højde på min båd fra underkant køl til overkant overbygning/targabøjle

_____________________________meter

Bådfabrikat:   

_____________________________

Bådens navn:

_____________________________

Bådens skrogfarve:

_____________________________

Bådens hjemhavn:

_____________________________

Bådens pladsnummer i hjemhavn:

_____________________________

Bådens dybdegang:

_____________________________meter

Bådens længde: 

_____________________________meter

Bådens bredde:

_____________________________meter

Bådens vægt:

_____________________________ton

Har egen vogn:

Sæt kryd: Ja___ Nej ___

Mastelængde:

_____________________________meter

Oplysninger om bådejer

Bådejers navn, adresse, telefonnumer, e-mail:

Navn:

_____________________________

Adresse:

_____________________________

_____________________________

Telefon:

_____________________________

E-mail:

_____________________________

Bådejers forsikringsselskab og policenummer:

Forsikringsselskab: _________________Policenummer: _________________

 
 

  
 
PRISER, BETALING OG FORNYELSE:

Opbevaring udover vinterperioden afregnes i henhold til gældende takstblad. Vinterlejen betales forud. Faktura fremsendes ved lejemålets start. Lejeaftalen er bindende for fremtidige vinterperioder. Skriftlig opsigelse modtaget senest den 15. august annullerer lejeaftalen for fremtidige vinterperioder.  
 

IND- OG UDTAGNING:

Ved opfyldning af hallen gælder som hovedregel: Første båd ind = sidste båd ud.
 
 
NØGLE, ADGANG OG ADFÆRD:

”Nøgle” udleveres efter aftale. Adgang og adfærd i hallen foregår i overensstemmelse med gældende ordensreglement.
 
FORSIKRING:

Båden skal være ansvarsforsikret og henstår i hallen eller udendørs for ejerens egen regning og risiko. Dansk Marineudstyr Aps er IKKE forsikret mod nogen form for skade der måtte påføres båden under opbevaring, uanset hvilken årsag der måtte være til skaden, herunder brand, tyveri, hærværk, påkørsler m.m. Det er derfor for lejers egen regning og risiko at båden opbevares og der opfordres til, at lejer kontrollerer at båden er forsikret på behøring vis.
 

PERSONDATAFORORDNING:

Den ny persondataforordning af 25. maj 2018 pålægger os at oplyse at vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, der kun anvendes til fakturering af serviceydelser, lejeaftaler, nyhedsbreve og øvrig korrespondance. Navn, adresse, e-mail og telefonnr. 
Data ansvarlig ved oprettelse, rettelser og sletning er Martin Nielsen, e-mail: danskmarineudstyr@mail.dk


ACCEPT VED UNDERSKRIFT:

Jeg har ved underskrift modtaget og accepteret nærværende lejekontrakt, herunder vedhæftede ordensreglementet, gældende takstblad samt betalingsbetingelser, ovenstående forsikringsvilkår samt forhold omkring persondataforordningen.
 
 
Dato :
___________
 
Underskrift, lejer :
 
______________________ 

 
 
 
Dato :
___________ 
 
Underskrift, udlejer, Dansk Marineudstyr Aps :
 
______________________